Preventie & Arbobeleid

  1. Preventie & Arbobeleid

Preventie & Arbobeleid

Veilig en gezond werken is een zaak van werkgever én medewerker. De werkgever draagt zorg voor een duidelijk arbobeleid en samen dragen zij zorg voor de uitvoering hiervan. De mate van bescherming die de werkgever moet bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arbo­regeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren. Een goed arbobeleid beperkt de gezond­heidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

Positieve effecten

Naast het creëren van een gezonde en veilige werkplek (en het vermijden van schadeclaims) heeft een goed arbobeleid nog meer positieve effecten:

  • een medewerker presteert beter als hij zich veilig voelt en comfortabel kan werken;
  • goede arbeidsomstandigheden verhogen de motivatie van medewerker;
  • door een grotere motivatie ligt de productie hoger;
  • door duidelijk van te voren spelregels vast te leggen ontstaat er duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van gezond en veilig werken.

Belang arbobeleid

Het is van groot belang om een helder beschreven arbobeleid te hebben én uit te voeren. Als een medewerker schade lijdt door het werk, dan kan hij het bedrijf daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij er – in operationele en economische zin – alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs haalbaar is om deze schade te voorkomen.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW inspecteert regelmatig of werkgevers én medewerker zich aan de arboregels houden. Hun prioriteit ligt daarbij op werksituaties die ernstige gezond­heidsrisico’s met zich meebrengen. Bij overtreding kan de Inspectie SZW een aantal maatregelen opleggen, variërend van een waarschuwing tot een boete of zelfs stillegging van het werk.

Onderdelen

Het arbobeleid moet in elk geval bestaan uit:

  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Ziekteverzuimbeleid.
  • Bedrijfshulpverlening (BHV).
  • Preventiemedewerker.
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).